146
19:10
چند شعر کوتاه زیبا از رضــــا  محبی راد

۱

 در جمله سازي لبهايت

از ماضي بعيد بيزارم !

دلم يك حال ساده مي خواهد !

 

۲

شيطان ميدانست

آدم نيستيم

سجده نكرد !

 

۳

پنج شنبه ها بوي حلوا مي آيد

جمعه ها بوي انتظار

شنبه كه مي شود

نه از حلوا خبريست

نه از انتظار

واي چقدر بانك ها شلوغ است !

 

۴

پرنده كه مي شوي

از دستم كه مي پري

آرزو مي كنم

درختي باشم

تا بر شاخه هايم آشيانه كني !

 

۵

سكوتت را بشكني يا نه

چشمانت

سالهاست اعتراف كرده است !

 

۶

پي‍ژامه مي پوشد

شعرم ...

تو كه هستي !

 

۷

الو خــــــــــــــدا ...

به دادم برس

يك رواني در من

قصد خوكشي دارد !

 

یکشنبه یازدهم تیر 1391به قلم: MAHSA